2018 actie kerkbalans logo

2018 periodiek schenken 30% of 50% korting?

30 of 50 % korting ? Dat is mogelijk via de belastingdienst. Ook voor u!  Lees daarom onderstaande tekst.

Actie Kerkbalans en Periodiek Schenken in 2018 

Periodieke schenkingen waren tot nu toe alleen fiscaal aftrekbaar als die in een notariële akte werden overeengekomen tussen de schenkende en de ontvangende partij.

Vanaf 1 januari 2014 gelden andere regels. U kunt periodieke giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (bij voorbeeld de parochie St. Franciscusparochie en de daartoe behorende geloofsgemeenschappen) doen met een onderhandse akte van schenking: een overeenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Via het secretariaat van de Franciscusparochie (secretariaat@franciscusparochie.nl) Ook op de website van de Belastingdienst is hiervoor een modelovereenkomst te vinden.

U hoeft hiervoor dus niet meer naar de notaris. Welk voordeel heeft u -als trouwe deelnemer aan de Actie Kerkbalans- van deze nieuwe regel ?

– U kunt op uw uitgaven besparen, terwijl de kerk hetzelfde van u ontvangt als voorheen.
– U kunt meer aan de kerk geven dan voorheen, terwijl -ten gevolge van de fiscale aftrekpost die ontstaat door periodiek te schenken- uw uitgaven gelijk blijven.

Veel mensen geven ieder jaar ongeveer hetzelfde bedrag. U kunt er dan voor kiezen om dit bedrag voor 5 achtereenvolgende jaren toe te zeggen en dit in een gezamenlijke overeenkomst met de parochie vast leggen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, bespaart u dan op uw inkomstenbelasting (zie tabel hieronder). Ook de parochie c.q. de geloofsgemeenschap heeft voordeel van deze nieuwe regel. De kosten van het opmaken van een notariële akte, die veelal voor rekening van de parochie of geloofsgemeenschap kwamen, worden met ingang van 2014 uitgespaard.

Mensen zijn soms in de veronderstelling, dat hun giften aan Goede Doelen (ANBI) geheel aftrekbaar zijn. Dat is niet correct. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u in een kalenderjaar meer heeft gegeven dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Als gevolg van deze regel, kunnen veel giften per saldo niet worden afgetrokken! Periodieke giften aan een ANBI, die voor vijf jaar worden toegezegd door middel van de hiervoor genoemde overeenkomst, zijn wèl geheel aftrekbaar. Bent u geïnteresseerd?

De penningmeester van de parochie of van de locatieraden informeren u ook graag verder over de mogelijkheden en aanpak van periodiek schenken.

Veel gestelde vragen:

– Wanneer is mijn gift aan de St. Franciscusparochie en de daartoe behorende geloofsgemeenschappen (Boekelo en Buurse) een periodieke gift? Uw gift is een periodieke gift, als
– u de gift in een onderhandse akte met de kerk hebt vastgelegd;
– u regelmatig, minstens 1 keer per jaar, bedragen overmaakt naar de parochie c.q. geloofsgemeenschap;
– deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn;
– u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt;
– de kerk u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Neemt u in de overeenkomst op, dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bij voorbeeld doordat u werkloos of invalide wordt, dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

– Wat gebeurt er als ik of mijn partner overlijd(t)? De gift stopt uiterlijk bij het overlijden van u of uw partner zoals door u aangegeven.
– Ik kies voor een periodieke schenking gedurende vijf jaar. Wat moet ik hiervoor doen? U sluit een onderhandse overeenkomst met de parochie c.q. geloofsgemeenschap waaraan u periodiek wilt geven. De modelovereenkomst van de Belastingdienst plus de toelichting informeren u volledig over de gang van zaken.
– Wat als ik de overeenkomst voor onbepaalde tijd aan ga? De looptijd is altijd minimaal 5 jaar (tenzij bij eerder overlijden) maar na die 5 jaar kunt u de overeenkomst ieder jaar eenzijdig opzeggen. U bepaalt zelf dus de looptijd.
– Geldt een minimumbedrag om periodiek te kunnen schenken?

De parochie St. Franciscusparochie stelt een ondergrens van € 100,– voor deze wijze van schenken.

Rekenvoorbeeld

Directe gevolgen van ‘Periodieke schenkingen”: Stel u draagt jaarlijks € 100,- bij. Als u dit bedrag voor een periode van 5 jaar toezegt, bij een belastingpercentage van 36,55% bespaart u ieder jaar € 36,55 op uw inkomstenbelasting.  Is een belastingschijf van 51,95 % voor u van toepassing, dan bespaart u zelfs € 51,95 aan inkomstenbelasting. Concreet: Wanneer u uw kerkbijdrage enkele jaren hetzelfde is, en dat wilt vastleggen, bespaart u vaak meer dan 30-50%.

Dat is de korting die we bedoelen.  Uw privé besparing bij jaarlijkse gift van       

 

Bij belastingschijf € 100,- € 250,- €,1000,-
22,95 % € 22,95 €  57,37 € 229,50
36,55 % € 36,55 €  91,37 € 365,50
40,85 % € 40,85 € 102.13 € 408,50
51,95 % € 51,95 € 519,50 € 519,50

       

 n.b.  Deze besparing nodigt u misschien uit om uw bijdrage aan onze kerk te verhogen.

 

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen