coronavirus-ncov-virus-close-up-defocus-red-royalty-free-image-1582716723

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente Woensdag 25 maart 2020 Gedurende Corona-crisis

Beste parochianen en belangstellenden,
we leven in een moeilijke tijd. Het corona-virus ontregelt het leven van ons allemaal. Het parochieleven komt vrijwel stil te liggen. Vieringen, samenkomsten, huisbezoek, het kan allemaal niet. We moeten fysiek afstand houden van elkaar. Dat gaat recht tegen onze eerste inzet in: ‘Het gaat om de ontmoeting’. Gelukkig zijn er ook andere manieren om elkaar te ontmoeten. Middels deze brief proberen we u vanuit het pastoraal team wekelijks op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie. Vragen, suggesties van uw kant voor deze brief zijn altijd welkom. Samen zullen we door deze moeilijke tijd heenkomen!We wensen U goede moed en goede gezondheid toe. Vrede en alle goeds! Pastoraal team

— Oproep doorsturen

U bent vrij deze brief naar anderen door te sturen. Zo kunt u meehelpen zoveel mogelijk belangstellenden te informeren.

Afgelasting vieringen tot 1 juni

In lijn met de maatregelen van de overheid hebben wij alle vieringen tot 1 juni afgelast. Zo gauw als er zicht op is, dat samenkomsten weer zijn toegestaan, zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt voor doopvieringen en vieringen van de Eerste heilige Communie.

Zondagse viering vanuit pastorie Alphons Ariëns

Voorafgaand aan het geloofsgesprek ( 9.45 uur) en de zondagse eucharistieviering (10.00 uur) op NPO 2 op televisie, zal pastoor Daggenvoorde om 9.00 uur eucharistie vieren in de pastorie van Alphons Ariëns aan de Markt in Enschede. Zoek op ‘parochie sint franciscus van assisië’ op Facebook. Kijk bij ‘video live’.

Doordeweekse vieringen Patrick Kuipers op Facebook

Dagelijks kunt u de eucharistie in het Ariënsinstituut volgen via haar facebookpagina. Patrick Kuipers gaat voor. Zoek op ‘Ariënsinstituut’.

Besloten vieringen in de Goede Week

Vooralsnog gaan we ervan uit, dat in de drie eucharistische centra de vieringen van Palmzondag, het Paastriduum en Paasmorgen in besloten kring met hooguit drie aanwezigen wordt gevierd. Palmtakjes, Paaskaarsen en doopwater zullen zo alsnog worden gezegend. Via de kerktelefoon kunnen parochianen rond Losser en Haaksbergen de vieringen volgen. In Haaksbergen zullen naderhand foto’s op facebook en website worden gezet. Voor de vieringen in de Pancratiuskerk kunt u gebeds/misintenties per mail doorgeven aan liesbeth.dijkhuis@gmail.com. Geef daarbij aan voor welke viering. We zullen deze niet publiceren in Op Weg, maar wel meenemen in de voorbede. Er worden geen kosten in rekening gebracht. Een vrije gift is welkom: NL87RABO0118098802 t.n.v. parochie Franciscus van Assisië.

Palmtakjes

De palmtakjes die in bovengenoemde kleinschalige vieringen worden gewijd, zijn na Palmzondag op te halen in de kapellen van kerken in ons parochieverband, die doorgaans geopend zijn. Wellicht kunt u afspreken voor meerdere mensen een takje mee te nemen, zodat er geen toeloop ontstaat. Vraag voor precieze informatie na bij uw eigen locatie.

Ter inspiratie

In diverse locaties worden door pastoraatsgroepen belcircuits opgezet. Parochianen die dat fijn vinden, worden af toe opgebeld. Dat geeft veel verbondenheid.  De pastoraatsgroep Enschede Zuid heeft bij parochianen, die in zorgcentra de Lippinkhof en Bleekhof het parochieblad ontvangen, namens de parochie een kaartje bezorgd.  Her en der worden er gewoonlijk vanuit de viering van de zondagochtend namens de gemeenschap bloemetjes bezorgd bij mensen, die we even extra aandacht willen geven. Dit gaat in deze tijd in de Franciscus- en Jacobusparochie gewoon door.  De Bijbelgroep die elke donderdag samenkomt in het parochieel centrum bij de Jozefkerk in Enschede ligt nu stil en wordt node gemist. Iemand van de groep stuurt nu elke week een mooi gedicht ter overweging rond.  In de Veldmaat (Haaksbergen) wordt erover nagedacht via de kerkradio op een vast tijdstip een bemoedigd woord of gebed te laten horen.  Kinderen die de Eerste heilige Communie doen, krijgen hun huiswerk over de mail. Zij zullen ergens in de komende weken gevraagd worden een tekening te maken voor de bewoners in onze zorghuizen. Voor Witte Donderdag kunnen zij in enkele locaties matses ophalen met kleine aanwijzingen daarbij, hoe die te gebruiken. Daarover krijgen zij nog bericht.  Het stiltecentrum van de Verrijzeniskerk is op werkdagen geopend van 09.00 – 16.00 uur om te bidden en een kaarsje op te steken. De ingang is onder de toren.

Onderneem je zelf mooie initiatieven en wil je anderen op ideeën brengen, laat ons het weten!
Platform www.nietalleen.nl

Corona trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. Daarvoor is het platform www.nietalleen.nl opgericht. Wij hebben onze parochies bij dit platform aangemeld, maar u kunt zich ook individueel aanmelden.

Bloemetjes van deze week

Er zijn deze week bloemetjes bezorgd bij:  Mevr. Bomers aan de Jan Vermeerstraat en mevrouw Oosterveld namens de geloofsgemeenschap Enschede Zuid.  Mevr. Nel Niekus aan de Frankenhuis namens de Franciscusparochie.

Door omstandigheden geen heilige Communie aan huis in Enschede Zuid

In de geloofsgemeenschap Zuid is er een werkgroep communie thuis. Helaas kunnen we in deze omstandigheden de mensen niet meer bezoeken en de H. Communie brengen. Wel houden we met (bijna) allen telefonisch contact. We proberen het contact zo goed mogelijk in stand te houden en hopen ieder de H. Communie weer te brengen als deze moeilijke tijd voorbij is. Namens ‘de communie thuis’-groep, Tiny Hannink.

Klokken luiden op woensdag

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om drie woensdagen lang van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Wij hebben ons bij dit initiatief aangesloten.

Bericht pastoraal team MST

Beste mensen,

Hier in het ziekenhuis zijn wij als geestelijk verzorgers aanwezig met een minimale bezetting en bezoeken we mensen beperkt en alleen op verzoek. Maar wij zijn er dus wel en als we van dienst kunnen zijn door het bezoeken van gemeenteleden / parochianen in het ziekenhuis, laat het weten. Via de algemene mail: geestelijkezorg@mst.nl, of telefonisch: 053 -487 2930 zijn we op werkdagen zeker bereikbaar.

Blijf gezond! en hartelijke groet van de geestelijk verzorgers MST: Jan Schuitemaker, Eric Koster, Andrea Fuhrmann, Carmian Verrips
Overleden

Hieronder vermelden we de namen van overleden parochianen, zoals die afgelopen week aan de telefoonwachten van de drie parochies zijn doogegeven. We zijn daarbij afhankelijk van wat uitvaartondernemingen of parochianen zelf aan onze telefoonwachten doorgeven. Veel uitvaarten vinden momenteel buiten de parochie om in besloten kring plaats. Deze week noemen wij:

13 maart; Jan Vroom, 91 jaar, weduwnaar van Ans Vroom-Royé. Hij was een zeer trouwe bezoeker van de donderdagmorgenviering in de Verrijzeniskerk.  20 maart; Loes Döbber-de Caes, 77 jaar uit Lonneker  21 maart; Johanna Sprakel-van der Zwaan, 88 jaar uit Lonneker  22 maart, Christien Kerkemeijer-Noordink, 96 jaar uit Haaksbergen  23 maart; Riekki Pani-van Akkeren, 72 jaar uit Glanerbrug  23 maart; Annie Schepers-Monnikhof, 79 jaar uit Overdinkel

Bezinning door pastoor Daggenvoorde: Sociale onthouding

Beseft u deze dagen van sociale onthouding  ook zo sterk  hoe relationeel we zijn?

Normaal, en deze vastentijd niet minder, nemen we ter voorbereiding op Pasen  de drie fundamentele relaties van ons leven  onder de loep:   de relatie met God,  de verbinding met anderen (ook de schepping),  en de band met onszelf.

Aan relaties moet je werken.  Alle drie hebben dan ook een eigen wérkwoord.  Bidden is werken aan de relatie met God.  Geven is werken aan de relatie met anderen.  Vasten is werken aan de relatie met jezelf.

Deze ‘to-do-list’ van bidden, geven en vasten  gaat in tegen onze krachtige drang  naar verstrooiing,  naar hebben,  en naar innemen.

Je ervaart deze dagen van sociale onthouding  dat het afzien is. Maar je zult zien,  dat je groeit in menszijn.

 Je komt tot leven,  als je afleert om te wórden geleefd.Afzien, is een bijzondere manier van aandacht geven aan onszelf.  En los te komen van waaraan we vastzitten; waar we niet meer vrij tegenover staan,  waarvan we als het ware slaaf zijn geworden. Waardoor wij vervreemden van onszelf, van God en van een ander.

Dat kan eten zijn en drinken,  of ook een houding die je telkens meent te moeten aannemen.  Het kan ook te maken hebben met onze seksualiteit.

Maatschappijkenners zeggen dat onze cultuur wordt ‘over-beheersd’  door materialisme en consumentisme.  Ook nu duurzaamheid in is.  Afzien en onthouden helpen om niet te worden gereduceerd tot consumenten,  die als kinderen elk moment de zinnen geprikkeld  en de behoefte gulzig bevredigd willen hebben.

Bidden, geven en vasten helpt ons  de kostbare vrucht van de geest te verwerven,  die zelfbeheersing heet.  Het maakt ons klaar voor de ontmoeting met God en met onszelf  en het maakt ons gevoelig voor de noden van de armen en van de schepping.

Vasten, dat moet je echt doen!  Ook deze dagen van sociale onthouding.

Paul Daggenvoorde, pastoor —

Contact met pastoresteam

Pastoor Paul Daggenvoorde: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl , 06 391 70 407 Parochievicaris Willy Rekveld: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl , 06 208 74 866 Pastoraal werker:  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl , 06 412 52 558 Pastoraal werker:  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , 06 300 98 833 Pastoraal werker:  m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl , 06 389 03 999

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl www.katholiekenschede.nl www.franciscusparochie.nl

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen