Extra collecte Caritas

Parochiële Caritas Instelling Haaksbergen, Boekelo, Buurse, Parochie St. Franciscus van Assisië

In onze St. Franciscusparochie bestaat een Caritasinstelling die, op grond van de christelijke opdracht naar alle mensen om te zien die op enigerlei wijze in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te geraken, actief is. Daarbij wordt niet gekeken naar de levensovertuiging van de betrokkene. Caritas betekent immers: Christelijke liefde, naastenliefde over alle grenzen heen. Oók die van de kerk. De PCI is graag bereid te helpen waar dat nodig is.

Er zijn in Haaksbergen, misschien ook wel in onze woonwijk, mensen die het structureel financieel zwaar hebben. Zó zwaar, dat het ze slapeloze nachten bezorgt. En als er dan onverwacht een onkostenpost er bij komt zijn ze ten einde raad.

In zo’n situatie kan contact opgenomen worden met een van de pastores. Door een telefoontje of per e-mail kan gevraagd worden om een huisbezoek. Bovendien zijn pastores ook aanspreekbaar rond vieringen en andere bijeenkomsten. En uiteraard kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de Parochiële Caritas Instelling via pci-hbb@live.nl

Behalve financiële hulpverlening kan de PCI, waar mogelijk, preventief handelen. De PCI kan in bepaalde situaties overleggen met overheden en instanties voor sociale en maatschappelijke hulpverlening.

Ook in Haaksbergen, ook anno 2018, is sprake van stille armoede en zijn er schrijnende situaties. In die gevallen zorgt de PCI, met behulp van een maatschappelijk werker, dat alles in het werk gesteld wordt om te helpen. Dat die hulp zeer divers is (van immateriële hulp tot financiële ondersteuning) behoeft geen betoog.

Om het mogelijk te maken dat het werk van de PCI wordt gecontinueerd, zal in het weekend van 27 en 28 oktober tijdens de vieringen in alle locaties van de St. Franciscusparochie een extra kerkcollecte worden gehouden, die van harte bij u wordt aanbevolen.

Logo Caritas

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen