Foto roepingenzondag 2019

Roepingenzondag 2019

Roepingenzondag, de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven, wordt dit jaar gevierd op 12 mei.

Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. We moeten aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk. Bovendien moeten we als parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat of religieus leven meer dan de moeite waard is en dat we hen, die zich hiertoe door de Heer geroepen weten, in woord en daad willen ondersteunen.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. De Heer zegt duidelijk: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.” Er is geen roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en aanhoudend gebed.

Een andere vorm van ondersteuning van hen, die zich door de Heer geroepen weten, is de financiële ondersteuning, omdat de vorming en opleiding van priesterstudenten een kostbare zaak is. De regelingen rond de studiefinanciering zijn veranderd, zodat een groot deel van de kosten moeten worden gedragen door het aartsbisdom.

Daar de toekomst van onze geloofsgemeenschappen voor een groot deel afhangt van goed opgeleide en gevormde priesters, wordt ook in onze Franciscusparochie tijdens de vieringen in het weekend van 11 en 12 mei een extra kerkcollecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Deze collecte wordt warm aanbevolen!

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen