Logo Caritas

Hulp bij (financiële) nood

In onze parochie bestaat een Caritasinstelling die wil omzien naar mensen, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Daarbij wordt niet gekeken naar de levensovertuiging van de betrokkene. Caritas betekent immers: Christelijke liefde, naastenliefde over alle grenzen heen. Ook die van de kerk. We zijn graag bereid te helpen waar dat nodig is.

De decembermaand is voor ieder een dure maand zegt men. Er zijn ook mensen, in ons dorp, in onze wijk, die het altijd financieel zwaar hebben. Misschien bent u dat zelf wel. Zo zwaar, dat het u slapeloze nachten bezorgt. Je kunt er niet nog een (onverwachte) onkostenpost bij krijgen. Dan weet je het echt niet meer.

Herkent u zichzelf hierin, dan willen wij er voor u zijn. U kunt contact opnemen met een van onze pastores. U kunt via een telefoontje of e-mail vragen om een huisbezoek. Naast telefoon of e-mail zijn de pastores eveneens aanspreekbaar rond vieringen en andere samenkomsten. U kunt de Parochiële Caritas (PCI) ook rechtstreeks bereiken via pci-hbb@live.nl. Kent u iemand in uw omgeving, waarvan u weet: hier is opvang en hulp nodig, dan kunt u dit vertrouwelijk aan ons melden.

De PCI van onze parochie doet haar werk op grond van de christelijke opdracht om naar alle mensen om te zien, die op enigerlei wijze in (financiële) nood geraakt zijn of in nood dreigen te geraken. Ongeacht hun levensovertuiging. Behalve hulpverlening ziet zij het ook als haar taak om, waar mogelijk, preventief te handelen. De Caritas kan zonodig overleggen met overheden en instanties voor sociale en maatschappelijke hulpverlening. Deze instanties werken in voorkomende gevallen in goede collegiale verhouding samen met instanties vanuit andere geloofsrichtingen en levensovertuigingen.

Met vriendelijke groet,
bestuur Parochiële Caritas.

 

2018 folder PCI

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen